Delphi新语法和ifthen的扩展联想.

看看Delphi重载了多少个ifthen函数.
Math单元
function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Integer; const AFalse: Integer = 0): Integer; overload; inline;
function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Int64; const AFalse: Int64 = 0): Int64; overload; inline;
function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: UInt64; const AFalse: UInt64 = 0): UInt64; overload; inline;
function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Single; const AFalse: Single = 0.0): Single; overload; inline;
function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Double; const AFalse: Double = 0.0): Double; overload; inline;
function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: Extended; const AFalse: Extended = 0.0): Extended; overload; inline;

StrUtils单元
function IfThen(AValue: Boolean; const ATrue: string; AFalse: string = ”): string; overload; inline;

Delphi从2009之后增加了泛型,那么之前math,strutils单元的ifthen函数有很多种重载形式似乎就可以合并成一个单独的泛型函数了.

type
 TExtFuns = class
  class function IfThen<T>(AValue: Boolean; const ATrue, AFalse: T): T; inline;
 end;

class function TExtFuns.IfThen<T>(AValue: Boolean; const ATrue, AFalse: T): T;
begin
 if AValue then
  Result := ATrue
 else
  Result := AFalse;
end;
使用
var
 s : string;
 i : Integer;
 //
 s := TExtFuns.IfThen(True, '条件成立', '条件不成立!');
 i := TExtFuns.IfThen(GetTickCount > 1, 1, 2);

还有更便捷的办法,从XE3以后扩展了新的Helper语法,可以给任意类型增加扩展函数.就有更方便的技巧了.

 TBoolHelper = record helper for Boolean
  function IfThen<T>(const ATrue, AFalse: T): T; inline;
 end;
function TBoolHelper.IfThen<T>(const ATrue, AFalse: T): T;
begin
 if self then
  Result := ATrue
 else
  Result := AFalse;
end;
//使用
var
 s : string;
 i : Integer;
//
 s := True.IfThen('a','b');
 i := (gettickcount >1).IfThen(1, 2);
//是不是很爽,方便程度不亚于C语言族系的?:语法吧.
end;

XE3之后的SysUtils单元里面内置了TBooleanHelper,TByteBoolHelper,TWordBoolHelper,TLongBoolHelper四个布尔类型的Helper,那么如果易博龙肯把ifthen集成到这四个辅助类上我们用起来就会更方便.

此条目发表在Delphi, 未分类分类目录。将固定链接加入收藏夹。

Delphi新语法和ifthen的扩展联想.》有203条回应

 1. tintinsoft说:

  我七月给EMB提了建议,让他们提供完整的数据类型helper,包括 TDateTimeHelper,TVariantHelper,还有你的TArrayHelper,还有枚举值类型的helper,他们真的要做的话,估计编码+严格测试不到一周就完成!只可惜,,XE5没集成。。。。。

 2. dbyoung说:

  我已经在这么用了,代码看起来很简洁,很爽。

 3. Pingback引用通告: 43ytr.icu/j/GPoAr

 4. Pingback引用通告: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 2 ñåðèÿ 3 ñåðèÿ

 5. Pingback引用通告: abisko.ru

 6. Pingback引用通告: glyxar.ru

 7. Pingback引用通告: 2021

 8. Pingback引用通告: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè

 9. Pingback引用通告: Èãðà Ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí 5 ñåðèÿ

 10. Pingback引用通告: 2020-2020-2020

 11. Pingback引用通告: Mstiteli: Final (2019)

 12. Pingback引用通告: ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì

 13. Pingback引用通告: wwin-tv.com

 14. Pingback引用通告: empire-season-2-episode-3-putlocker

 15. Pingback引用通告: Video

 16. Pingback引用通告: 00-tv.com

 17. Pingback引用通告: 4serial.com

 18. Pingback引用通告: we-b-tv.com

 19. Pingback引用通告: kino-m.com

 20. Pingback引用通告: m-dnc.com

 21. Pingback引用通告: ðûáàëêà

 22. Pingback引用通告: hs;br

 23. Pingback引用通告: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 24. Pingback引用通告: tureckie_serialy

 25. Pingback引用通告: serialy

 26. Pingback引用通告: +1+

 27. Pingback引用通告: æóêè+2+ñåðèÿ

 28. Pingback引用通告: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 29. Pingback引用通告: watch

 30. Pingback引用通告: âûòîïêà âîñêà

 31. Pingback引用通告: ++++++

 32. Pingback引用通告: HD-720

 33. Pingback引用通告: guardians+of+the+galaxy+2

 34. Pingback引用通告: strong woman do bong soon

 35. Pingback引用通告: my id is gangnam beauty

 36. Pingback引用通告: guardians of the galaxy vol 2

 37. Pingback引用通告: 2020

 38. Pingback引用通告: kpop+star+season+6+ep+9

 39. Pingback引用通告: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 40. Pingback引用通告: Watch TV Shows

 41. Pingback引用通告: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 42. Pingback引用通告: Kinokrad

 43. Pingback引用通告: filmy-kinokrad

 44. Pingback引用通告: kinokrad-2019

 45. Pingback引用通告: filmy-2019-kinokrad

 46. Pingback引用通告: serial

 47. Pingback引用通告: cerialest.ru

 48. Pingback引用通告: youtube2019.ru

 49. Pingback引用通告: dorama hdrezka

 50. Pingback引用通告: movies hdrezka

 51. Pingback引用通告: HDrezka

 52. Pingback引用通告: kinosmotretonline

 53. Pingback引用通告: LostFilm HD 720

 54. Pingback引用通告: trustedmdstorefy.com

 55. Pingback引用通告: bofilm ñåðèàë

 56. Pingback引用通告: bofilm

 57. Pingback引用通告: 1 seriya

 58. Pingback引用通告: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 59. Pingback引用通告: topedstoreusa.com

 60. Pingback引用通告: hqcialismht.com

 61. Pingback引用通告: viagramdtrustser.com

 62. Pingback引用通告: withoutdoctorsprescript.us

 63. Pingback引用通告: rick and morty season 3

 64. Pingback引用通告: See-Season-1

 65. Pingback引用通告: Evil-Season-1

 66. Pingback引用通告: Evil-Season-2

 67. Pingback引用通告: Evil-Season-3

 68. Pingback引用通告: Evil-Season-4

 69. Pingback引用通告: Dollface-Season-1

 70. Pingback引用通告: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 71. Pingback引用通告: serial 2020

 72. Pingback引用通告: Dailymotion

 73. Pingback引用通告: Watch+movies+2020

 74. Pingback引用通告: serial-video-film-online

 75. Pingback引用通告: tvrv.ru

 76. Pingback引用通告: 1plus1serial.site

 77. Pingback引用通告: #1plus1

 78. Pingback引用通告: 1plus1

 79. Pingback引用通告: Watch Movies Online

 80. Pingback引用通告: Film

 81. Pingback引用通告: Film 2020

 82. Pingback引用通告: Film 2021

 83. Pingback引用通告: watch online TV LIVE

 84. Pingback引用通告: parazity-oskar-2020

 85. Pingback引用通告: human design

 86. Pingback引用通告: human design human design

 87. Pingback引用通告: DSmlka

 88. Pingback引用通告: viagra

 89. Pingback引用通告: viagra online

 90. Pingback引用通告: +

 91. Pingback引用通告: ¯jak Son³k

 92. Pingback引用通告: astrolog

 93. Pingback引用通告: film-kalashnikov-watch

 94. Pingback引用通告: generic cialis

 95. Pingback引用通告: cialis 20mg

 96. Pingback引用通告: kinoxaxru.ru

 97. Pingback引用通告: pobachennya u vegas

 98. Pingback引用通告: Proshanie so Stalinym

 99. Pingback引用通告: strelcov 2020

 100. Pingback引用通告: film t-34

 101. Pingback引用通告: online pharmacy

 102. Pingback引用通告: canadian pharmacy

 103. Pingback引用通告: Beograd film 2020

 104. Pingback引用通告: psiholog

 105. Pingback引用通告: psixolog

 106. Pingback引用通告: psyhelp_on_line

 107. Pingback引用通告: coronavirus

 108. Pingback引用通告: PSYCHOSOCIAL

 109. Pingback引用通告: rasstanovka hellinger

 110. Pingback引用通告: Cherekasi film 2020

 111. Pingback引用通告: film doktor_liza

 112. Pingback引用通告: djoker film

 113. Pingback引用通告: t.me/psyhell

 114. Pingback引用通告: Ïñèõîëîã îíëàéí

 115. Pingback引用通告: bitly.com

 116. Pingback引用通告: viagra 100mg

 117. Pingback引用通告: viagra price

 118. Pingback引用通告: viagra generic

 119. Pingback引用通告: viagra coupon

 120. Pingback引用通告: cheap viagra

 121. Pingback引用通告: cialis

 122. Pingback引用通告: cialis coupon

 123. Pingback引用通告: canadian pharmacy cialis

 124. Pingback引用通告: cialis 5mg

 125. Pingback引用通告: rlowcostmd.com

 126. Pingback引用通告: bitly

 127. Pingback引用通告: movies-tekstmovies-tekst

 128. Pingback引用通告: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 129. Pingback引用通告: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 130. Pingback引用通告: gusmeasu.com

 131. Pingback引用通告: movies-unhinged-film

 132. Pingback引用通告: malenkie-zhenshhiny-2020

 133. Pingback引用通告: dom 2

 134. Pingback引用通告: zoom-psykholog

 135. Pingback引用通告: zoom-viber-skype

 136. Pingback引用通告: Vratar

 137. Pingback引用通告: Cherkassy 2020

 138. Pingback引用通告: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 139. Pingback引用通告: moskva-psiholog

 140. Pingback引用通告: batmanapollo.ru

 141. Pingback引用通告: 323

 142. Pingback引用通告: 525

 143. Pingback引用通告: dom2-ru

 144. Pingback引用通告: Tenet Online

 145. Pingback引用通告: psy psy psy psy

 146. Pingback引用通告: krsmi.ru

 147. Pingback引用通告: like-v.ru

 148. Pingback引用通告: CFOSPUK

 149. Pingback引用通告: MAMprEj

 150. Pingback引用通告: fgu0ygW

 151. Pingback引用通告: batmanapollo

 152. Pingback引用通告: tsoy

 153. Pingback引用通告: 44548

 154. Pingback引用通告: 44549

 155. Pingback引用通告: hod-korolevy-2020

 156. Pingback引用通告: HD

 157. Pingback引用通告: 158444

 158. Pingback引用通告: groznyy-serial-2020

 159. Pingback引用通告: 38QvPmk

 160. Pingback引用通告: bitly.com/doctor-strange-hd

 161. Pingback引用通告: bitly.com/eternals-online

 162. Pingback引用通告: bitly.com/maior-grom

 163. Pingback引用通告: matrica-film

 164. Pingback引用通告: dzhonuikfilm4

 165. Pingback引用通告: bitly.com/batman20212022

 166. Pingback引用通告: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 167. Pingback引用通告: bitly.com/nevremyaumirat

 168. Pingback引用通告: bitly.com/kingsmankingsman

 169. Pingback引用通告: bitly.com/3zaklyatie3

 170. Pingback引用通告: bitly.com/1dreykfilm

 171. Pingback引用通告: bitly.com/topgunmavericktopgun

 172. Pingback引用通告: bitly.com/flash2022

 173. Pingback引用通告: bitly.com/fantasticheskietvari3

 174. Pingback引用通告: bitly.com/wonderwoman1984hd

 175. Pingback引用通告: 1444

 176. Pingback引用通告: cleantalkorg2.ru

 177. Pingback引用通告: 232dfsad

 178. Pingback引用通告: cleantalkorg2.ru/sitemap.xml

 179. Pingback引用通告: join vk

 180. Pingback引用通告: vk login

 181. Pingback引用通告: svaty—7—sezon

 182. Pingback引用通告: svaty 7 sezon

 183. Pingback引用通告: svaty 7

 184. Pingback引用通告: tik tok

 185. Pingback引用通告: 666

 186. Pingback引用通告: The Revenant

 187. Pingback引用通告: 2021

 188. Pingback引用通告: D4

 189. Pingback引用通告: 777

 190. Pingback引用通告: link

 191. Pingback引用通告: 4569987

 192. Pingback引用通告: news news news

 193. Pingback引用通告: psy

 194. Pingback引用通告: psy2022

 195. Pingback引用通告: projectio-freid

 196. Pingback引用通告: kinoteatrzarya.ru

 197. Pingback引用通告: topvideos

 198. Pingback引用通告: afisha-kinoteatrov.ru

 199. Pingback引用通告: Ukrainskie-serialy

 200. Pingback引用通告: site

 201. Pingback引用通告: top

 202. Pingback引用通告: soderzhanki-3-sezon-2021.online

评论已关闭。